PROJEKT NO.5 AUDYT ENERGETYCZNY

PROJEKT NO.5 AUDYT ENERGETYCZNY

Nazwa Projektu:

AUDYT ENERGETYCZNY


 

Numer Projektu Radomskiej Fundacji Filipińskiej:

PROJEKT No 5

 

Podtytuł Projektu:

ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO ORATORIUM

 

Cel Projektu:

Wyniki audytu posłużą do dalszych działań w ramach oddzielnych projektów:

modernizacja energetyczna środowiska zbudowanego Kongregacji Oratorium św.

Filipa Neri w Radomiu przy ul. Grzybowskiego 22.

Zasięg Projektu:

Lokalny - 4 kompleksy zabudowy: Kościół, Kongregacja, Liceum i Sala Sportowa.

Opis Projektu:

“Audyt energetyczny – systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach[1]. Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy: inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku, stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii, ocenę opłacalności każdej z metod, wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu. Audyt energetyczny nie jest podstawą do prowadzenia robót zaleconych w audycie, ale stanowi założenia do projektu  modernizacji budynku lub instalacji . Ogólne zasady i procedury wykonanie audytu energetycznego zawiera norma PN-EN 16247 Audyty energetyczne. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 346). Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku. Szczególnym rodzajem audytów energetycznych są: audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej wprowadzone ustawą z 20 maja 2016 r. efektywności o energetycznej (Dz.U. z 2016 r, poz.831).i wykonywane według przepisów zawartych w tej ustawie.” PL.WIKIPEDIA.ORG

 

Zakładany Czas Realizacji Projektu:

Czas realizacji uzależniony od budżetu projektu.


Uzasadnienie Projektu:

W związku z rozpoczęciem budowy w latach 80’ ubiegłego wieku standard energetyczny obecnej zabudowy wymaga zmian w zakresie energochłonności. Konieczność zmniejszenia zużycia energii, w tym energii pierwotnej w ramach użytkowania obiektów budowlanych, może pozwolić na promocję postaw proekologicznych jak i zmniejszenia kosztów utrzymania budynków - przy rosnących cenach energii.


Przeznaczenie Darowizny:

Ilość opracowań oraz priorytetowość budynków objętych działaniem zostanie uzależnione od pozyskania budżetu na cel projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 2 Rady Radomskiej Fundacji Filipińskiej z dnia 5 X 2023 par.3 - W razie niewykorzystania zebranych środków finansowych na w/w cel można przenieść je na projekt najbliższy.

 

Planowane Rezultaty:

Audyt energetyczny pozwoli na wskazanie dróg modernizacji każdego z obiektów w celu efektywnej (koszt - efekt) modernizacji energochłonności. Celem działania jest sfinansowanie i opracowanie audytu energetycznego, który wskazałby prostą drogę do osiągnięcia celu: zmniejszenia zapotrzebowania na energię, w tym priorytetowo na energię pierwotną - nieodnawialną.

 

Potrzebne Kwoty:

Nie określono budżetu minimalnego.

Wspierają

    Brak wpłat

Komentarze

    Brak komentarzy

Wybierz kwotę

Wspierających:

0

Wybrana wpłata -   zł (Nagroda)

Pozostało znaków: 300

Bezpieczne płatności z imoje

Aby dokonywać płatności cyklicznych, musisz posiadać konto na platformie.

Rejestracja zajmie tylko chwilę, a zostaniesz częścią naszej wspólnoty! Jeśli posiadasz już konto możesz się zalogować.