Polityka prywatności

Polityka prywatności (zawierająca obowiązek informacyjny) dla Użytkowników serwisu zarejestrowanego pod domeną http://twojazbiorka.pl (dalej „Serwis”) prowadzonego przez Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego informujemy, że

[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą przy ul. Plac Grzybowski 3/5 (00-115 Warszawa), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000697218, NIP: 5252724728, REGON: 3684227470 (dalej „Operator”).

​[Inspektor Ochrony Danych] W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Krystianem Owczarkiem pod adresem e-mail: iod@twojazbiorka.pl

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do utworzenie i obsługi Konta Użytkownika (tj. imię i nazwisko, adres e – mail, imię i nazwisko reprezentanta osoby prawnej oraz jego adres). Podanie ww. danych jest niezbędne w celu założenia i obsługi Konta Użytkownika. Niepodanie ww. danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości założenia konta.

Operator w ramach prowadzenia Serwisu w odniesieniu do Użytkowników posiadających Konto Użytkownika będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. w celu prowadzenia weryfikacji prawdziwości opisu Zbiórek - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO.

Organizator posiadający Konto Użytkownika zakładający Zbiórkę zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: (i) w odniesieniu do osób fizycznych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego – w przypadku Organizatora, (ii) w odniesieniu do osób prawnych: nazwę podmiotu, adres siedziby, numer NIP, imię oraz nazwisko osoby reprezentującej dany podmiot, adres e-mail. Podanie ww. danych osobowych jest niezbędne do utworzenia Zbiórki. Niepodanie ww. danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utworzenia Zbiórki. Podanie pewnych danych osobowych jest wymagane także w przypadkach określonych szczegółowo w Regulaminie, np. w celu dodatkowej weryfikacji tożsamości danej osoby.

Operator w ramach prowadzenia Serwisu w odniesieniu do Użytkowników posiadających Konto Użytkownika – występujących jako Organizatorzy, będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. dane dotyczące zdrowia, które są przetwarzane w celu weryfikacji prawdziwości Zbiórek w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, Operator przetwarza na podstawie zgody osoby, która zgodnie z obowiązującym prawem może takiej zgody udzielić.
 2. w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Zbiórki – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - realizując powyższy cel oraz opierając się na ww. podstawie prawnej Operator może także przekazywać dane osób wspierających Zbiórki Organizatorom poszczególnych Zbiórek;
 3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu sposobu korzystania z konta i aktywności Użytkowników i w celu doskonalenia stosowanych funkcji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. w celach marketingowych Operatora – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu weryfikacji prawdziwości celu, na jaki została utworzona dana Zbiórka – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące zdrowia osób organizujących zrzutki lub osób, na rzecz których zrzutki są organizowane.

Operator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych w postaci imienia oraz adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 2. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe i remarketing).

- podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W celu realizowania działań marketingowych Operator nie wykorzystuje profilowania.

[Kategorie danych osobowych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące zdrowotności, numer rachunku bankowego, numer NIP, firmę. 

Ponadto podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.

[Odbiorcy danych] W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie, Operator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym w razie potrzeby ujawnia dane osobowe Użytkowników posiadających Konto Użytkownika. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym to dostawcy: (i) usług IT, (ii) usług księgowych, (iii) usług mailingowych, (iv) usług marketingowych, (v) operatora płatności. 

Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzystamy:

 1. iMoje - ING Bank Śląski SA – w celu obsługi płatności Użytkowników Zbiórki,
 2. Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach strony internetowej Zbiórki,
 3. Veriff – w celu analizy przesłanych dokumentów oraz przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz procedur bezpieczeństw, w tym m.in. procedury KYC,
 4. Twisto Polska sp. z o.o.

Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie możliwość:

 1. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane Organizatorowi w celu umożliwienia mu wypełnienia obowiązków podatkowych (np. rozliczenia otrzymanych darowizn).
 3. Dane osobowe Użytkowników – adres e-mail, mogą zostać przekazane Organizatorowi w celu umożliwienia mu: (i) informowania Użytkownika o postępach Zbiórki oraz aktualnościach z nią związanych, (ii) informowania o podobnych inicjatywach prowadzonych przez Organizatora, skontaktowania się z Użytkownikiem w celu przesłania nagrody.
 4. Dane osobowe Organizatora i inne dane widoczne w dokumentach przesyłanych przez Organizatorów w ramach procedur weryfikacyjnych opisanych w rozdz. VI i XI regulaminu Serwisu mogą zostać ujawnione podmiotom widniejącym jako wystawcy takich dokumentów w celu potwierdzenia ich wiarygodności.
 5. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Operator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.
 6. Poza opisanymi powyżej sytuacjami Operator, nie sprzedaje ani nie transferuje danych osobowych do podmiotów trzecich.

[Przekazywanie danych do państw trzecich] Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie, na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

[Okres przechowywania danych] Okres przetwarzania danych osobowych przez Operatora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, w którym to przypadku dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi. Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo i nie będą przetwarzane w innych celach (np. marketingowych).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

[Prawa osób, których dane dotyczą] Zgodnie z RODO Użytkownikom serwisu przysługują następujące prawa: 

 1. Prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo sprostowania (poprawienia) danych;
 3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Prawo przenoszenia danych;
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

[Zmiana polityki prywatności] Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Operatora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Użytkowników Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Operatorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabytą usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Operatora, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Operatora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy na świadczenie usługi nabywanej w Serwisie prowadzonym przez Operatora, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usługi w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Operatora.

10. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Operatora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Operatora.

11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Operatorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Bankiem.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Operatora, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Operatora i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Twisto Polska Sp. z o.o.