Regulamin platformy

PREAMBUŁA

Głęboko wierząc w możliwość urzeczywistnienia idei dobra wspólnego oraz solidarności społecznej, uruchomiliśmy portal, którego celem jest stworzenie płaszczyzny do pozyskiwania funduszy na działania związane z budowaniem lokalnych wspólnot, wspieraniem odpowiedzialności za najsłabszych oraz promowaniem inicjatyw służących dobru społeczeństwa.

Portal jest miejscem do rozwijania idei dobra wspólnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji pozarządowych oraz wspólnot lokalnych i religijnych. U podstaw funkcjonowania portalu leży tworzenie i wspieranie działań: społecznych, charytatywnych, religijnych, artystycznych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych, naukowych czy badawczych.

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu portalu do szerzenia nienawiści, tworzenia podziałów międzyludzkich oraz pozyskiwania funduszy na działania szkodliwe dla społeczeństwa, rewolucyjne, wymierzone przeciwko ładowi prawnemu czy społecznemu. Nie godzimy się na promowanie agresji, wandalizmu, niszczenia mienia publicznego czy prywatnego, szerzenia zgorszenia i epatowania brzydotą.
 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Serwis jest platformą umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie działalności (Organizatorów) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić. Serwis nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy oraz nie odpowiada za wzajemne zobowiązania Użytkowników.
  2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora znajdującej się przy ul. Plac Grzybowski 3/5 (00-115 Warszawa) oraz na stronie internetowej http://twojazbiorka.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej zapoznanie się z jego postanowieniami.
  3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa warunki i zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Operatora. Regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i ich akceptacja. Użytkownik zaznaczając podczas rejestracji w Serwisie opcję „Akceptuję regulamin” oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  5. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
  6. Dla wszystkich wartości podanych w PLN (w tym np. dla progów weryfikacyjnych) należy przyjąć uproszczony przelicznik 4,5 PLN = 1 EUR.
    
 2. DEFINICJE
  1. Beneficjent – osoba fizyczna lub prawna, inna niż sam Organizator, na której rzecz Organizator zbiera środki z przeznaczeniem na cel określony w opisie zrzutki.
  2. Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie przez Operatora w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie.
  3. Hasło – oznacza unikalny ciąg od 7 do 50 znaków, w tym min. jedna cyfra i jeden znak specjalny, wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, które umożliwia i zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika.
  4. Konto Użytkownika – oznacza konto w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu pełnej rejestracji w Serwisie. Konto Użytkownika utworzone zostaje w oparciu o Login i zabezpieczone jest Hasłem.
  5. Login – oznacza adres e-mail Użytkownika wskazany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, który stanowi identyfikator Użytkownika w Serwisie.
  6. Operator – oznacza Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą przy ul. Plac Grzybowski 3/5 (00-115 Warszawa), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000697218, NIP: 5252724728, REGON: 3684227470.
  7. Operator Płatności – iMoje – usługa świadczona przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
  8. Organizator – oznacza Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika, który prezentuje Projekt w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  9. Projekt – oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
  10. Rachunku Bankowego Organizatora - oznacza Rachunek Organizatora prowadzony przez bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową („SKOK”) z siedzibą w Polsce i przypisany do Konta Użytkownika w wyniku procesu weryfikacji.
  11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
  12. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną http://twojazbiorka.pl oraz wszelkich subdomenach, w ramach którego Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na udostępnieniu przestrzeni do organizowania i przeprowadzania Zbiórek przez Użytkowników oraz w pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami.
  13. Składka oznacza środki pieniężne pozyskane przez Organizatora od Użytkowników na zrealizowanie Projektu.
  14. Usługi – oznacza usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegające na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania i przeprowadzania Zbiórek oraz przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  15. Usługi Dodatkowe – usługi dodatkowe świadczone odpłatnie przez Operatora. Zakres Usług Dodatkowych oraz zasady ich świadczenia zostały szczegółowo uregulowane w załączniku nr 1.
  16. UUP – oznacza ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm.).
  17. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu.
  18. Wsparcie – środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika Organizatorowi, przeznaczone na jego działalność.
  19. Wirtualny Rachunek Operatora – wirtualny rachunek dedykowany portalowi twojazbiórka.pl prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., na który wpłacane są Składki, do czasu ich przekazania Organizatorowi zbiórki.
  20. Wirtualny Rachunek Organizatora – wirtualny rachunek za pośrednictwem którego Organizator weryfikuje swoją Zbiórkę.
  21. Zbiórka – oznacza gromadzenie środków finansowych przez Organizatora w ramach Serwisu w celu zrealizowania Projektu.
    
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE 
  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika uzależnione jest od spełnienia poniższych wymagań technicznych, które wymagają od Użytkownika:
   1. połączenia z siecią Internet;
   2. urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet;
   3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail;
   4. dostępu do zaktualizowanej przeglądarki internetowej, obsługującą szyfrowanej połączenia SSL;
   5. Pełne wykorzystanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać zainstalowania oprogramowania takiego jak Java lub Java Script, a także zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki plików cookies oraz posiadania adresu e-mail i telefonu komórkowego.
     
 4. REJESTRACJA
  1. Aby uzyskać status Użytkownika umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie polegającej na poprawnym wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
  2. Wypełnienie pól oraz oświadczeń oznaczonych gwiazdką (*) jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta Użytkownika. Brak uzupełnienia pola lub oświadczenia z gwiazdką skutkować będzie niemożliwością założenia Konta Użytkownika oraz odmową świadczenia Usług.
  3. Rejestracja oraz założenie Konta Użytkownika jest dobrowolna oraz bezpłatna. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji Regulaminu. Użytkownik podczas procesu rejestracji, oświadcza, że zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treść oraz wynikające z nich postanowienia dotyczące praw i obowiązków.
  4. Założenie Konta Użytkownika wymaga podania przez Użytkownika:
   1. imienia i nazwiska;
   2. adresu e-mail;
   3. Hasła;
  5. Założenie Konta Użytkownika przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wymaga podania przez Użytkownika dodatkowo:
  6. firmę;
  7. formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. numer NIP (lub inny numer rejestrowy);
  9. dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, adres e-mail;
  10. decyzję, uchwałę lub inny dokument uprawnionego organu zezwalający na założenie Konta Użytkownika w Serwisie;
  11. adresu e-mail;
  12. adres i siedziba firmy;
  13. Hasła.
  14. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywujący Konto Użytkownika. W celu dokończenia rejestracji, należy potwierdzić rejestrację, klikając w link, znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.
  15. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  16. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta Użytkownika (zawarcia Umowy) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail, podany podczas rejestracji wraz z informacją o sposobie i terminie wykonania przez prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni).
  17. Zabronione jest wybranie jako Loginu nazwy mającej charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawa osób trzecich lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  18. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto Użytkownika w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  19. Po poprawnym wprowadzeniu Loginu oraz Hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta Użytkownika. Z poziomu indywidualnego Konta Użytkownika, Użytkownik może założyć konto firmowe.
  20. Pracownicy Serwisu każdorazowo w terminie 7 dni od dnia rejestracji weryfikują podane przez Użytkownika Dane Osobowe. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu, jeżeli Operat uzna, że zachodzi taka konieczność. W takim wypadku Operator powiadomi Użytkownika o wydłużeniu podając przewidywany termin rozpatrzenia weryfikacji. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  21. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub osobom trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub osobę trzecią danych, pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora.
  22. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług Serwisu określonych w Regulaminie (Zawarcie Umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych) zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej http://twojazbiorka.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.
  23. W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu Operator może przeprowadzać czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosować inne środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w ocenie Operatora niemożliwe lub utrudnione – Operator odmówi zawarcia Umowy lub rozwiąże już istniejącą.
  24. Jeden rachunek bankowy może zostać wykorzystany do wysłania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w rozdziale VI i XI Regulaminu, tylko dla jednego Konta Użytkownika. Jeśli przelew weryfikacyjny zostanie wykonany w celu utworzenia drugiego Konta Użytkownika dla tego samego Użytkownika to wpłacona celem weryfikacji złotówka zostanie przypisana do dotychczasowego (pierwszego) Konta Użytkownika, a każde nowoutworzone (drugie i kolejne) Konto Użytkownika zostanie usunięte.
  25. W celu założenia Konta Użytkownika dla działalności gospodarczej wymagane jest podanie przez Użytkownika innego adresu e-mail, niż używany dla konta prywatnego. Przelew weryfikacyjny o którym mowa w rozdziale VI i XI Regulaminu dla Konta Użytkownika dotyczącego jednoosobowej działalności gospodarczej, musi zostać wykonany z rachunku bankowego prowadzonego dla tej działalności i jednocześnie innego, niż użyty do zweryfikowania konta prywatnego.
    
 5. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS
  1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych treścią niniejszego Regulaminu zostaje zawarta między Użytkownikiem a Operatorem po skutecznym zakończeniu rejestracji.
  2. W ramach działalności Serwisu Operator, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zapewnia przestrzeń do organizowania, przeprowadzania Zbiórek, w szczególności umożliwia:
   1. organizowanie Zbiórek;
   2. zadawanie pytań Organizatorom,
   3. komentowanie Zbiórek.
  3. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika oraz Organizatora, a w szczególności możliwość korzystania przez nich z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta Użytkownika, organizowanie  i prowadzenie Zbiórek oraz przekazywanie Wsparcia na rzecz Organizatora, są bezpłatne.
  4. Wynagrodzenie Operatora Płatności za usługi świadczone na rzecz Organizatora, stanowi pobierana od Organizatora prowizja: 1,4%
  5. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z wybranych, odpłatnych Usług Dodatkowych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  6. Faktury VAT w formie elektronicznej, z tytułu opłaty za Usługi Dodatkowe wystawiane przez Operatora lub za usługi Operatora Płatności na rzecz Organizatora będą dostępne do pobrania w każdym momencie za pośrednictwem Konta Użytkownika.
  7. Operator informuje, że Użytkownik przekazując środki Organizatorowi lub Beneficjentowi za pośrednictwem Serwisu powinien wziąć pod uwagę, że:
   1. istnieje ryzyko związane z tym, że Organizator lub Beneficjent może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń);
   2. istnieje ryzyko związane z tym, że Organizator albo Beneficjent może nie zrealizować nagród wskazanych w opisie Zbiórki;
  8. Organizator albo Beneficjent może zmienić charakter swojej działalności;
  9. Operator weryfikuje tożsamość każdego Organizatora oraz Beneficjenta, a także monitoruje jego działalność starając się ograniczyć wskazane wyżej ryzyka – jednakże Operator nie jest w stanie wyeliminować tego ryzyka, gdyż nie ma wpływu i nie odpowiada za działania Organizatora oraz Beneficjenta.
    
 6. ORGANIZACJA I WSPIERANIE ZRZUTEK
  1. W ramach Serwisu Operator tworzy i udostępnia dla Użytkowników przestrzeń na pozyskiwanie Składek na realizację Projektów. Składki na Projekty wpłacane przez Użytkowników gromadzone są na Wirtualnym Rachunku Operatora do czasu ich wypłacenia przez Organizatora.
  2. Cel Zbiórki nie może być sprzeczny z prawem oraz ideą Serwisu szczegółowo opisaną w Preambule niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator umieszcza w Serwisie swoją Zbiórkę wskazując kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację Projektu albo okres przez jaki będzie zbierał Składki niezbędne do realizacji Projektu. Minimalna kwota na jaką można utworzyć Zbiórkę wynosi 100 zł. Minimalna kwota Składki wynosi 5 złotych.
  4. Organizator Zbiórki może samodzielnie określić kwotowo poziomy Składek, jednakże to do Użytkownika należy ostateczna decyzja, na jaki kwotowo poziom Składek się decyduje.
  5. Wsparcie Zbiórki następuje poprzez:
   1. jednorazową wpłatę Składki przez Użytkownika;
   2. uruchomienie przez Użytkownika cyklicznej subskrypcji wsparcia polegającej na wskazaniu wysokości Składki, która będzie cyklicznie (co miesiąc) uiszczana.
  6. Subskrypcja, o której mowa w pkt 5 lit. b niniejszego rozdziału, ma charakter powtarzalny. Użytkownik, wybierając określoną wysokość Składki zobowiązuje się do cyklicznego, comiesięcznego Wspierania Organizatora w określonej kwocie.
  7. Z zastrzeżeniem ust. 6 w efekcie uruchomienia przez Użytkownika subskrypcji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w każdej chwili ze skutkiem na koniec miesiąca.
  8. Składki wpłacane przez Użytkowników gromadzone są na Wirtualnym Rachunku Operatora od dnia wystawienia Zbiórki w Serwisie do osiągniecia zakładanej przez Organizatora kwoty lub ostatniego dnia okresu wskazanego przez Organizatora. Operator dokłada najwyższych starań, aby stan zgromadzonych Składek widoczny w opisie Zbiórki był aktualizowany maksymalnie co 3 dni.
  9. Organizator zakładając Zbiórkę musi podać:
   1. nazwę Zbiórki;
   2. kategorię Zbiórki;
   3. województwo;
   4. zdjęcie;
   5. cel Zbiórki oraz opis Zbiórki (tak by każdy Użytkownik wiedział jaki Projekt zostanie zrealizowany ze środków uzbieranych na Zbiórce i na co zostanie przeznaczona całość lub część zebranych środków);
   6. tytuł celu i kwotę celu;
   7. informację, czy Zbiórka zakończy się po osiągnięciu celu czy po upływie terminu (w razie upływu terminu należy go wskazać);
  10. Niedozwolone jest pozostawienie nieuzupełnionego któregokolwiek z pól wskazanych w pkt. 9 powyżej lub uzupełnienie ich w sposób niezrozumiały (pozostawiający wątpliwości co do Projektu jaki ma zostać zrealizowany z kwoty uzbieranej na Zbiórce).
  11. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Zbiórki do czasu uzupełnienia pól z pkt. 9.
  12. Cel Zbiórki, opis Zbiórki oraz wszystkie inne elementy zamieszczone na stronie danej Zbiórki muszą być w całości zgodne z prawdą, zarówno co do celu Zbiórki, jak i innych okoliczności w nich opisanych i nadawać się do weryfikacji - nie powinny one zawierać informacji niesprawdzonych, ani opinii Organizatora przedstawianych jako fakty. Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie Zbiórki wulgaryzmów lub zwrotów obraźliwych. Niedozwolone jest również nakłanianie lub instruowanie Użytkowników w opisie Zbiórki by nie przekazywali oni na rzecz Operatora dobrowolnych darowizn.
  13. W przypadku, jeżeli zakładana przez Organizatora kwota środków potrzebnych na realizację celu Zbiórki jest równa lub przekracza 4.000 zł, Organizator zobowiązany jest przedstawić w opisie Zbiórki kosztorys, wskazujący dokładne przeznaczenie zebranych środków i uwzględniający konkretne wydatki, jakie mają zostać pokryte ze zgromadzonej kwoty, w miarę możliwości ze wskazaniem wydatków, które zostaną pokryte w pierwszej kolejności i wydatków, które zostaną dokonane w przypadku zebrania dalszych wpłat na daną Zbiórkę. Kosztorys stanowi integralną część opisu Zbiórki i może podlegać weryfikacji zgodnie z rozdz. XI Regulaminu.
  14. Od chwili aktywacji danej Zbiórki (za wyłączeniem przelewu weryfikacyjnego), zabronione jest zmienianie przez Organizatora jej celu lub opisu w sposób, który prowadziłby do istotnej modyfikacji Projektu, jaki ma zostać zrealizowany za jej pomocą, w tym do zmiany świadczeń co do których zobowiązuje się Organizator. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o dokonaniu przez Organizatora takiej zmiany, Zbiórka zostanie usunięta, a środki na niej zgromadzone i niewypłacone do tego czasu zostaną zwrócone Użytkownikom, którzy wsparli daną Zbiórkę. Edycja opisu zbiórki, od chwili otrzymania pierwszej wpłaty zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, dopuszczalna jest jedynie w celu jego uzupełnienia, uszczegółowienia albo doprecyzowania. W przypadku chęci dokonania istotnej zmiany Projektu, jaki ma zostać zrealizowany za pośrednictwem Serwisu, Organizator powinien usunąć dotychczasową Zbiórkę z dokonaniem zwrotów na rzecz Użytkowników którzy dokonali wpłaty na daną Zbiórkę, a następnie założyć nową. W celu przeciwdziałania zmianie przez Organizatora celu trwającej Zbiórki, Operator może blokować możliwość edycji opisu trwających zbiórek, w szczególności po ich weryfikacji na podstawie rozdz. VI oraz XI regulaminu.
  15. W przypadku, gdy Zbiórka organizowana jest na rzecz Beneficjenta, obowiązkiem Organizatora jest uzyskanie - przed założeniem Zbiórki - zgody takiej osoby na prowadzenie na jej rzecz danej Zbiórki oraz zgody na przetwarzanie przez Operatora jej danych osobowych, a także skanu jej dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych) lub dokumentów wykazujących umocowanie konkretnej osoby do działania w imieniu Beneficjenta, zgody osoby posiadającej takie umocowanie na prowadzenie Zbiórki na rzecz takiego Beneficjenta i skanu jej dowodu tożsamości (w przypadku Beneficjentów niebędących osobami fizycznymi). Operator może zażądać powyższych dokumentów w trakcie prowadzenia procedur weryfikacyjnych opisanych w rozdz. XI Regulaminu lub w dowolnym innym momencie. W przypadku braku zgody Beneficjenta na prowadzenie na jego rzecz Zbiórki lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) wyżej opisanych dokumentów, Operator może usunąć Zbiórkę za zwrotami do Użytkowników.
  16. W przypadku śmierci lub utraty zdolności prawnej przez Beneficjenta oraz w przypadku niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu Zbiórki (z zastrzeżeniem, że niemożność ta musi wynikać z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Organizatora - w przeciwnym razie zastosowanie znajdują zapisy punktu 14 niniejszego Rozdziału), Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o takim fakcie. W takim przypadku zbiórka jest tymczasowo blokowana przez Operatora, a jej Organizator, może, według własnego wyboru:
   1. wydać Operatorowi dyspozycję wykonania zwrotów środków niewypłaconych ze Zbiórki (na zasadach określonych w pkt XVI Regulaminu).
   2. wyznaczyć nowy cel zbiórki (w szczególności cel charytatywny lub cel wsparcia rodziny zmarłego Beneficjenta). W takim wypadku Organizator powinien zmodyfikować stosownie opis założonej przez siebie Zbiórki oraz wysłać do wszystkich Użytkowników, którzy udzielili Wsparcia dla jego Zbiórki wiadomość e-mail, w której poinformuje ich o śmierci Beneficjenta lub o niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu zbiórki i o nowym przeznaczeniu środków, wskazując, iż w terminie 2 tygodni mogą zwrócić się oni do Operatora na adres: kontakt@twojazbiorka.pl z prośbą o zwrot środków. W przypadku skorzystania z takiej możliwości przez Organizatora, Zbiórka pozostaje zablokowana przez okres 2 tygodni od chwili poinformowania Operatora o wyznaczeniu nowego celu zbiórki Po upływie tego terminu, Zbiórka jest odblokowywana, a Organizator ma możliwość wypłaty środków pozostałych na niej po dokonaniu przez Operatora ewentualnych zwrotów i wykorzystania ich na wskazany nowy cel.
  17. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania Zbiórki ze zwrotem wpłaconych Składek Użytkownikom, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podczas organizowania Zbiórki.
  18. W przypadku Zbiórek, dla których Operator otrzyma co najmniej 5 zgłoszeń nadużyć, zastrzega sobie możliwość zastosowania według swojego uznania blokady wypłat i zwrotów do czasu przesłania przez Organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego Zbiórek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których Operator, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat i zwrotów dla danego profilu.
  19. W razie zastosowania blokady Zbiórki może ona zostać przedłużona przez Organizatora o czas trwania blokady.
  20. Wyłącznie Użytkownicy dokonujący wpłaty na określoną Zbiórkę mają możliwość jej komentowania. Organizator oraz Operator mogą w każdej chwili udostępnić lub zablokować możliwość komentowania Zbiórki. Operator oraz Organizator zastrzegają sobie prawo usunięcia lub zablokowania komentarzy o charakterze bezprawnym lub związanych z działalnością o takim charakterze, w tym komentarzy naruszających prawa osób trzecich.
  21. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie ewentualne obciążenia zwrotne (czyli zwłaszcza za chargebacki dla płatności kartami oraz w razie udostępnienia Organizatorowi w saldzie jego Zbiórki środków finansowych niezgodnie z Umową). Operator zastrzega sobie prawo do blokowania środków na Wirtualnym Rachunku Organizatora w celu pokrycia straty wywołanej wystąpieniem obciążenia zwrotnego. Dodatkowo Operator uprawniony jest do przekazania danych Organizatora oraz wszelkich przesłanych przez niego dokumentów związanych z prowadzeniem Zbiórki do ING Bank Śląski SA.,  (tj. operatora płatności internetowych obsługującego Transakcje Płatnicze w Serwisie). Dane te mogą obejmować dane o Rachunku Użytkownika. Dane dotyczące zdrowia zostaną przekazane jedynie na wyraźne żądanie.
  22. Organizator upoważnia Operatora do przyjmowania w jego imieniu Składek wpłacanych przez Użytkowników na rzecz Zbiórek Organizatora.
  23. Wpłatę Składki na Wirtualny Rachunek Organizatora traktuje się jako skuteczne dokonanie zapłaty Składki na rzecz Organizatora.
  24. Minimalna kwota wypłaty środków zgromadzonych na Wirtualnym Rachunku Operatora przez Organizatora wynosi 10 zł.
  25. Wpłata na Zbiórkę jest możliwa za pośrednictwem rozwiązania płatniczego zintegrowanego z Serwisem dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych – serwisu ING Bank Śląski S.A. lub poprzez wykonanie przelewu bezpośrednio na indywidualny numer rachunku wybranej Zbiórki (Wirtualny Rachunek Organizatora) za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych na Zbiórki bezpośrednio u Operatora. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w związku z wpłatami nie wchodzą w zakres usług świadczonych przez Operatora i są realizowane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych zgodnie z zasadami określonymi przez takich dostawców. Wpłaty są przyjmowane wyłącznie w polskich złotych.
  26. Dla prawidłowej realizacji przekazania środków nie będą miały znaczenia ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w dyspozycji złożonej przez Użytkownika (inne niż numer rachunku). Dokonywany przez Użytkownika przelew Składki na Wirtualny Rachunek Operatora jest uznany za zrealizowany w momencie zaksięgowania środków na rachunku należącym do Operatora. Operator nie odpowiada za nienależycie dokonane przelewy w przypadku zamierzonego lub niezamierzonego błędnego podania przez Użytkownika numeru rachunku bankowego. Operator podejmuje działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w szczególności w trybie i na zasadach określonych w art. 143a-143c UUP, w tym w szczególności dokonuje pisemnych zawiadomień, o których mowa w ww. przepisach.
  27. Jeśli brak jest świadczenia wzajemnego, a przekazywane przez wpłacających na rzecz Organizatora środki stanowią darowiznę i suma wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn Organizator musi pamiętać o tym, aby dokonać stosownego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeśli zaś Zbiórka ma na celu sprzedaż towarów lub usług, Organizator musi pamiętać o stosownych rozliczeniach z urzędem skarbowym i wystawieniu rachunków Użytkownikom.
  28. W sposób opisany w http://twojazbiorka.pl – zakładka „Polityka Prywatności” Operator może przekazywać dane Użytkowników Organizatorowi danej Zbiórki w celu umożliwienia mu wykonania obowiązków podatkowych (np. rozliczenia otrzymanych darowizn) lub realizacji umówionych usług. Zakazane jest wykorzystywanie przez Organizatora danych Użytkowników do innych celów, aniżeli wskazane w Polityce Prywatności, w tym w szczególności do wysyłania im niezamówionych wiadomości (spamu). W przypadku uzyskania informacji o takim działaniu Organizatora, Operator może tymczasowo zablokować jego Konto Użytkownika lub niektóre jego funkcjonalności, a w szczególnie rażących przypadkach - wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
    
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  1. Użytkownicy odpowiedzialni są za naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
  4. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
    
 8. BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA 
  1. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania Kont Użytkowników, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  2. Operator zastrzega sobie również prawo do blokowania i usuwania Kont Użytkowników w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub Regulaminu.
  3. Niezależnie od innych przypadków określonych w Regulaminie, Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych w ramach Zbiórki oraz Konta Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa, z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Konta Użytkownika oraz w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. O takich przypadkach Operator informuje Klienta poprzez komunikat wyświetlany w Serwisie o zablokowaniu i jego przyczynach, przed zablokowaniem, najpóźniej jednak bezzwłocznie po jego zablokowaniu, chyba że przekazanie tej informacji jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem. Operator odblokowuje Konto Użytkownika oraz środki zgromadzone w ramach Zbiórki, gdy przestaną istnieć przyczyny takiej blokady. Użytkownik może wystąpić do Operatora z wnioskiem o odblokowanie Konta Użytkownika/środków zgromadzonych w ramach Zbiórki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@twojazbiorka.pl.
    
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Operator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do organizowania oraz przeprowadzenia Zbiórek oraz pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z przekazanymi temu Użytkownikowi Składkami zebranymi na realizację Projektu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).
  2. Operator zastrzega, iż nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na jej podstawie. Stronami umów zawieranych podczas organizowanych Zbiórek za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy. Operator nie jest Stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Operator będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie minimalizował okres niedostępności Serwisu z tym związany.
  4. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu Kont Użytkowników w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
    
 10. OBOWIĄZKI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY 
  1. W celu zapewnienia zgodności działania Operatora z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Użytkownik może być zobowiązany przez Operatora do pełnej rejestracji w Serwisie oraz do podania informacji wymaganych zgodnie z ww. przepisami, również w przypadkach nieprzewidzianych wprost w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Operator może odmówić przyjęcia Składek bądź ich wypłaty lub zastosować inne środki, z odmową świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz użytkownika albo wypowiedzeniem umowy ramowej włącznie.
    
 11. WPŁATA I DODATKOWA WERYFIKACJA ORGANIZATORA 
  1. Przed założeniem pierwszej Zbiórki Organizator będzie zobowiązany do przejścia pełnej weryfikacji osobowej określonej w niniejszym rozdziale oraz podania rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki uzbierane w ramach Zbiórki.
  2. Pierwszy etap weryfikacji polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego oraz przesłaniu zdjęcia aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem pokazującym twarz, zdjęcie z dokumentu tożsamości jest następnie porównywane ze zdjęciem twarzy i jest to między innymi jedna z podstaw dokonania akceptacji (lub odrzucenie) danej weryfikacji. Proces weryfikacyjny obsługiwany jest przez Operatora przy wsparciu firmy ​Veriff (https://www.veriff.com/identity-verification)​. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być identyczne z danymi z przesłanego dokumentu tożsamości. W przypadku braku zgodności weryfikacja może zostać odrzucona lub dane z dokumentu tożsamości zastąpią dane, które zostały wpisane przez Organizatora, w taki sposób, aby informacja o osobie Organizatora wyświetlana w profilu Organizatora była zgodna z prawdą.
  3. Drugi etap weryfikacji polega na tym, że Organizator poproszony zostanie o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN (którą potem będzie mógł wypłacić z powrotem na swój rachunek bankowych) na Wirtualny Rachunek Organizatora z Rachunku Bankowego Organizatora. W tytule pierwszego przelewu Organizator musi podać dane wskazane przez Operatora. Przelew weryfikacyjny może być wykonany wyłącznie z Rachunku Bankowego Organizatora prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Organizatora nie może zmienić tych danych.
  5. Organizator, jeżeli działa w imieniu Użytkownika nie będącego osobom fizyczną lub Beneficjenta po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału zostanie poproszony o dokonanie dodatkowej weryfikacji polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania oraz reprezentowania danego podmiotu.
  6. Przesłane dokumenty, o których mowa powyżej muszą być czytelne, a dane w nich zawarte muszą odpowiadać danym podanym podczas rejestracji konta. Dopuszczalne jest umieszczenie na skanach/zdjęciach dokumentów dopisku: "Dokument ważny tylko do celów weryfikacji konta na portalu www.twojazbiorka.pl " w taki sposób aby adres zamieszkania, obywatelstwo, nr dokumentu tożsamości, PESEL, data ważności oraz imię i nazwisko były nadal widoczne. W przypadku Konta Użytkownika niebędącego osobą fizyczną skan dokumentu osobistego musi być skanem dokumentu należącego do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Kontem Użytkownika w Serwisie, będącej pracownikiem bądź właścicielem firmy / fundacji / organizacji (wysłanie dokumentu tożsamości jest w tym wypadku jednoznaczne z oświadczeniem, że przesłany skan dokumentu należy do pracownika bądź właściciela danej firmy / fundacji / organizacji. W przypadku jeśli na dokumentach firmowych nie widnieją dane osoby z nadesłanego dokumentu tożsamości to dodatkowo należy dosłać upoważnienie do zarządzania Kontem Użytkownika wystawione dla tej osoby przez firmę/organizację) - w przypadku podmiotów posiadających wpis KRS zgoda musi być wystawiona przez organ reprezentujący podmiot i podpisana przez wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu, alternatywnie możliwe jest wysłanie skanów dokumentów tożsamości wszystkich osób wchodzących w skład organu reprezentującego podmiot zgodnie z KRS i umocowanego do składania oświadczeń). Organizator, w terminie 14 dni od daty upłynięcia daty ważności przesłanego/przedstawionego dokumentu tożsamości, zobowiązany jest przesłać skan aktualnego dokumentu tożsamości - w przypadku, jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, wypłaty na Zbiórki zostaną zablokowane do czasu przesłania skanu/przedstawienia aktualnego dokumentu tożsamości.
  7. Ponadto w przypadku Konta Użytkownika osoby innej niż osoba fizyczna (np. profilu firmy, fundacji) wymagane jest przesłanie upoważnienia dla osoby zarządzającej Kontem Użytkownika, podpisanego przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentacji dane podmiotu, zgodnie z informacjami ujawnionymi w odpowiednim rejestrze publicznym lub dokumentach.
  8. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, o której mowa w pkt 1 – 6 niniejszego rozdziału Organizator może uruchomić pierwszą Zbiórkę.
  9. Operator zastrzega sobie prawo do poproszenia w każdej chwili Organizatora o przesłanie dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających prawdziwość celów jego Zbiórek. Dokumenty lub wyjaśnienia przesyłane w celu potwierdzenia prawdziwości celu Zbiórki muszą być dokumentami w języku polskim. Wszystkie dokumenty przesyłane w celu uwiarygodnienia celu Zbiórki muszą być czytelne, posiadać widoczne wszystkie krawędzie, widoczne podpisy i pieczątki. Operator może wezwać Organizatora do przesłania czytelnej kopii dokumentów, których jakość nie pozwala na ich weryfikację. Przesłanie dokumentacji medycznej wymaga wyrażenia dodatkowej zgody, której cofnięcie jest możliwe mailowo.
  10. Procedury bezpieczeństwa i weryfikacji o których mowa w pkt 1 – 6 niniejszego rozdziału mogą zostać zastosowane ponownie do Zbiórek, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników jako podejrzane/mogące naruszać Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo, według uznania Operatora. Operator może dokonać również ponownej weryfikacji w odniesieniu do Zbiórek cechujących się zwiększoną popularnością lub Zbiórek rodzących podejrzenia naruszeń Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa wynikające z wewnętrznej analizy prowadzonej przez Operatora.
  11. Prawdziwość i rzetelność dokumentów przesyłanych przez Organizatorów w ramach procedur weryfikacyjnych opisanych wyżej, może być w przypadkach wzbudzających wątpliwości weryfikowana przez Operatora u podmiotów, które widnieją na takich dokumentach jako ich wystawca. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie danych zawartych w tych dokumentach tym podmiotom.
  12. Organizator chcąc wypłacić całość lub część środków powinien zwrócić się do Operatora za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@twojazbiorka.pl jednocześnie przesyłając dokumenty potwierdzające prawdziwość celów jego Zbiórek. Operator po dokonaniu weryfikacji dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje decyzję o wypłacie środków zgromadzonych na Wirtualnym Rachunku Operatora, a następnie przelewa je na konto, które Organizator zgłosił do weryfikacji przy zakładaniu Konta Użytkownika. Operator zastrzega możliwość uzależnienia wypłaty środków Organizatora od dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających cel zbiórki lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
  13. Operator podejmuje decyzję o wypłacie środków lub o konieczności spełnienia dodatkowych warunków w terminie do 7 dni roboczych.
  14. W przypadku, jeśli numer konta przypisany do Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego opisanego w niniejszym rozdziale ulegnie zmianie (np. na skutek zamknięcia konta w banku lub zmiany podmiotu obsługującego rachunek bankowy) należy ten fakt zgłosić poprzez wysłanie zgłoszenia do Operatora za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@twojazbiorka.pl Po zgłoszeniu tego faktu zostaną przesłane instrukcje dotyczące zmiany Rachunku Bankowego Organizatora przypisanego do Organizatora. Jest to ważne dla poprawnej realizacji wypłat (wypłaty realizowane są na numer konta przypisany do Konta Użytkownika na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego). W razie braku odpowiedniego zgłoszenia i wypłaceniu przez Organizatora składek na nieaktualny Rachunek Bankowy Organizatora Operator nie ponosi odpowiedzialności za taki stan. Nie jest dopuszczalna zmiana numeru rachunku bankowego na rachunek należący do innej osoby niż rachunek uprzednio zweryfikowany, ani zmiana rachunku z uwagi na dokonanie na dotychczas podanym przez Organizatora rachunku zajęcia komorniczego lub zajęcia w egzekucji administracyjnej. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o takiej przyczynie zmiany rachunku bankowego, Operator odmawia jego zmiany.
  15. Operator może także zażądać od Użytkownika innych informacji i dokumentów, a także ponownej weryfikacji Użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące Operatora przepisy prawne, w tym w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  16. W przypadku Zbiórek trwających, w których Organizator dokonywał już wypłat, Operator, niezależnie od pozostałych procedur weryfikacyjnych opisanych wyżej, może zażądać od Organizatora dokumentów potwierdzających wydatkowanie uzyskanych środków na wskazywany w opisie Zbiórki cel (np. potwierdzeń przelewu). W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy środki są wydatkowane na cel wskazany w opisie Zbiórki, może zastosować tymczasową blokadę możliwości dokonywania dalszych wypłat do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości, a w przypadku nieprzedstawienia przez Organizatora żądanych dokumentów - zastosować procedury analogiczne, jak w rozdziale XI niniejszego rozdziału Regulaminu.
  17. W przypadku śmierci Organizatora lub innej okoliczności wyłączającej możliwość wypłaty przez Organizatora (np. w przypadku upadłości Organizatora) Operator nie dokonuje wypłat do czasu zweryfikowania przedstawionych Operatorowi decyzji lub orzeczeń właściwych organów, z których wynikać będzie możliwość wypłaty środków na rzecz Organizatora lub osoby trzeciej (np. postanowienie prokuratora, akt notarialny potwierdzający dziedziczenie, orzeczenie sądowe).
  18. W przypadku, gdy po śmierci Organizatora uprawnionych do spadku po nim jest kilku spadkobierców, mogą oni wyznaczyć spośród siebie jedną osobę odpowiedzialną za zarządzanie Kontem Użytkownika zmarłego Organizatora, składając Operatorowi podpisane przez wszystkich spadkobierców oświadczenie, w którym wskazują oni spadkobiercę uprawnionego do zarządzania Kontem Użytkownika oraz załączając swoje dowody tożsamości. Wyznaczony spadkobierca musi przejść procedurę weryfikacji, o której mowa w pkt 1 - 6 niniejszego rozdziału, po której przejściu wchodzi on w sytuację prawną Organizatora i uzyskuje dostęp do jego Panelu Użytkownika. Rozliczenie wypłat dokonywanych przez wyznaczonego spadkobiercę między spadkobiercami zmarłego Organizatora należy wówczas do ustaleń spadkobierców. W przypadku braku zgody między spadkobiercami co do wyznaczenia spadkobiercy odpowiedzialnego za zarządzanie Kontem Użytkownika zmarłego Organizatora, konto to pozostaje zablokowane, a wypłata ewentualnych środków zgromadzonych na Wirtualnych Rachunkach Bankowych zmarłego Organizatora nastąpi po otrzymaniu przez Operatora dokumentu wskazującego przysługujące im kwoty (dział spadku), po czym Konto Użytkownika zmarłego Organizatora zostaje zamknięte.
    
 12. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, usuwając Konto Użytkownika.
  3. Usunięcie Konta Użytkownika, o którym mowa w punkcie poprzedzającym następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika zgłoszenia do Operatora za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@twojazbiorka.pl Operator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje usunięcia Konta Użytkownika.
  4. Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Operator uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.
  5. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
    
 13. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora w Serwisie niezgodnie z jego postanowieniami.
  2. Reklamację należy kierować na adres kontaktowy: plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa z dopiskiem „reklamacja” lub adres poczty elektronicznej: pomoc@twojazbiorka.pl
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika lub podany w składanej reklamacji w ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w pkt 3 niniejszego rozdziału w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Operatora. Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
  5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w takiej formie.
  6. Operator zastrzega możliwość nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizatora powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Organizator przyjął na siebie w stosunku do Użytkowników w zamian za otrzymane Składki na realizację Projektu.
    
 14. PRAWA AUTORSKIE
  1. Nazwa Serwisu, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie, kod strony oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
  2. Serwis zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
  3. Prawa autorskie do Serwisu i znajdujących się w nim informacji, materiałów i znaków towarowych należą do Operatora, Organizatora lub osób trzecich, które udzieliły Operatorowi lub Organizatorowi praw do takich informacji lub materiałów.
  4. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego Użytkownik udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (licencja) na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz działalności Organizatora (w przypadku Użytkowników będących Organizatorami) - poprzez publiczne udostępnianie ww. materiałów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  5. Organizator oraz Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora jego wizerunku, wysokości otrzymanego Wsparcia, wysokości przekazanego wsparcia oraz informacji na temat jego działalności w materiałach promocyjnych i marketingowych.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzanie materiałami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora, Organizator lub innej osoby uprawnionej.
  7. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Operatora z tytułu naruszenia praw tej osoby w wyniku działania Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej do zamieszczonych w Serwisie materiałów, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Operatora przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Operatora, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Operatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Operatorowi, a także zobowiązuje się zrekompensować Operatorowi wszelkie koszty, jakie Operator ponosi, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.
  8. Ponadto, jeśli korzystanie przez Operatora z przedmiotu prawa własności intelektualnej zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa osoby trzeciej lub innego Użytkownika, Użytkownik, którego dotyczy powództwo może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
   1. uzyskać dla Operatora prawo dalszego korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej,
   2. zmodyfikować przedmiot tego prawa tak, aby był on wolny od wad i roszczeń osób trzecich lub innego użytkownika.
  9. Użytkownik zamieszczający w Serwisie materiały, własny wizerunek, imię i nazwisko/firmę oraz login wyraża zgodę na wgląd w te materiały i dane przez innych Użytkowników, Organizatora, Operatora oraz osoby trzecie, w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  10. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste i tytuły związane z materiałami. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i dystrybucji materiałów we własnym zakresie.
  11. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że posiada niezbędne prawa do takiego posłużenia się tymi treściami, w tym udzielenia Operatorowi licencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik oświadcza, że posłużenie się przez niego treściami w ramach Serwisu, w tym udzielenie licencji, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
  12. Wypowiedzenie licencji przez Użytkownika możliwe jest po uprzednim usunięciu jej przedmiotu z Serwisu i nie wpływa na prawa Operatora do posługiwania się materiałami wyprodukowanymi i wprowadzonymi do obrotu przed wypowiedzeniem licencji.
  13. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku posługiwania się jakimikolwiek wizerunkami osób trzecich w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem uzyskał stosowne zgody tych osób na takie rozporządzanie ich wizerunkiem, a także poinformował je o umieszczeniu ich wizerunków w Serwisie przed dokonaniem takiego umieszczenia.
  14. W przypadku umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie, których wykorzystanie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz osoby trzeciej – Użytkownik zobowiązuje się uiścić te opłaty przed umieszczeniem treści.
  15. W przypadku wystąpienia przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę z roszczeniami dotyczącymi treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności w przypadku wniesienia zawiadomienia o możliwym naruszeniu przez te treści jakichkolwiek praw – Operator uprawniony jest w szczególności do zablokowania dostępu do tych treści do czasu wyjaśnienia sprawy.
  16. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.
    
 15. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. W przypadku zakończenia świadczenia Usług Operator powiadamia o tym Użytkowników i wskazuje ograniczenia w świadczeniu Usług. Od tego momentu Operator nie otwiera nowych Zbiórek oraz umożliwia zakończenie otwartych Zbiórek w terminie określonym w warunkach danej Zbiórki. Środki wpłacone na daną Zbiórkę są przekazywane Użytkownikom zgodnie z Regulaminem.
  2. W przypadku zakończenia świadczenia usług Operator nie rejestruje nowych Użytkowników. Po zakończeniu ostatniej Zbiórki, Operator wypowiada umowy Użytkownikom.
  3. Po zakończeniu aktywnych Zbiórek następuje wypłata środków ze wszystkich Zbiórkach na rzecz Organizatorów. W przypadku profili niezweryfikowanych zostanie wysłana informacja dla takich Użytkowników posiadających zebrane saldo o konieczności dokonania weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji środki są składane do depozytu sądowego.
    
 16. ZWROT ŚRODKÓW
  1. Składki mogą być zwrócone Użytkownikom wpłacającym Składki w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik wpłacający Składkę może złożyć bezpośrednio do Organizatora wniosek o zwrot jego Składki; Organizator może zwrócić Składkę po zakończeniu Zbiórki lub w trakcie jej trwania według własnej decyzji;
   2. Organizator sam może podjąć decyzję o zwrocie Składek;
   3. Operator może zwrócić Składki Użytkownikom, jeżeli konieczność zwrotu wynika z decyzji spadkobierców Organizatora lub decyzji odpowiednich organów, np. prokuratora lub orzeczenia sądu;
   4. opisanych w rozdział VI pkt 16 Regulaminu.
  2. Zwroty Składek przekazanych pierwotnie za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy – serwisu iMoje nie są traktowane jako zlecenie płatnicze wykonywane przez Operatora i są realizowane przez iMoje zgodnie z zasadami i w terminach obowiązujących w iMoje.
  3. Możliwość wykonywania zwrotów jest blokowana dla Organizatorów, którzy nie przeszli procedur weryfikacyjnych dotyczących wypłat (opisanych w rozdziale Vi i XI). Możliwość wykonywania zwrotów jest również blokowana Organizatorom w sytuacjach, gdy na Konto Użytkownika zostanie nałożona jakakolwiek blokada, w związku z naruszeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
    
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  2. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie w terminie 14 dni. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie bez zachowania ww. terminu z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.
  3. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług, a w konsekwencji będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika.
  4. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

 

Załączniki:

 1. Lista i warunki świadczenia usług dodatkowych.


 

Podstawowe usługi na naszym portalu są darmowe. 

Utworzenie i korzystanie z konta, założenie, edytowanie i udostępnianie zbiórek jest całkowicie darmowe.

 

Pobieramy jedynie opłaty za różne dodatkowe opcje promowania zbiórek. Można je wykupić w pakiecie lub osobno. 


 

PAKIET PODSTAWOWY - 18 zł

Krótki link do Twojej zbiórki

Wyróżnienie na liście zbiórek 


 

PAKIET PREMIUM - 40 zł

Krótki link do Twojej zbiórki

Wyróżnienie na liście zbiórek

Wyróżnienie na stronie głównej

Informacja na naszej stronie FB

Informacja o zbiórce w newsletter 


 

Ceny usług poza pakietami:

Krótki link do Twojej zbiórki - 4 zł

Wyróżnienie na liście zbiórek - 16 zł

Wyróżnienie na stronie głównej - 18 zł

Informacja na naszej stronie FB - 10 zł

Informacja o zbiórce w newsletter - 20 zł 

 

Czas obowiązywania wykupionej usługi to 14 dni.

 

Aby zbiórka osiągnęła zamierzony cel, rekomendujemy skorzystanie z naszych propozycji, ale nie są one obowiązkowe.

 

WSZYSTKIE PODANE KWOTY SĄ KWOTAMI BRUTTO.