Etyka fundraisera

Etyka fundraisera

Praca fundraisera nie ogranicza się wyłącznie do pozyskiwania funduszy, ale przede wszystkim polega na budowaniu relacji z darczyńcami. W tym celu powinien pokazać, że pozyskane pieniądze są wydawane racjonalnie i zgodnie z celami, na które były zbierane. Praca fundraisera w tym kontekście jest szczególnie ważna dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, gdyż lekkomyślnie wykonywanie tego zawodu przyczynia się w ogóle do obniżenia zaufania wobec organizacji non-profit. Trudno przekonać ludzi, aby dobrowolnie podzielili się swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi z innymi, ale za to łatwo ich zniechęcić i rozczarować.  

W dobrze zorganizowanym społeczeństwie opartym na zasadach dobra wspólnego i subsydiarności większość problemów powinno być rozwiązywanych na samym dole - przez ludzi, których one dotyczą. Część zadań może być wspierana ze środków publicznych, ale wiele inicjatyw powinni podejmować sami obywatele za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub wspólnot. Takie działania powinny być nie tylko przygotowane, ale również sfinansowane z dobrowolnych datków od ludzi dobrej woli, członków wspólnoty. W tym pomaga fundraiser, który wchodzi w bardzo delikatną relację z potencjalnymi darczyńcami. Na naszym Blogu nie raz już pojawiały się artykuły o tym, jak budować takie relacje, o czym należy szczególnie pamiętać, z jakich narzędzi można korzystać, ale nie należy przy tym zapominać o samej osobie fundraisera, która powinna charakteryzować się pewnymi cechami i kierować określonymi zasadami.  

Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu uchwalona 16 października 2006 roku podczas IV Międzynarodowego Szczytu Fundraisingu w Noordwijkerhout w Holandii stanowi kluczowy dokument wyznaczający standardy pracy fundraisera. Deklaracja zawiera pięć ważnych zasad, którymi powinien kierować się fundraiser: uczciwość, szacunek, konsekwencja, empatia oraz przejrzystość. Określa również podstawowe standardy związane z pozyskiwaniem darowizn, relacjami z darczyńcami, pozyskiwaniem i przechowywaniem informacji, raportowaniem oraz zgodnością z prawem narodowym. Deklaracja również wskazuje, jak powinien być opłacany fundraiser i odradza opieranie wynagrodzenia na procentach od zebranych funduszy. Zaleca, aby fundraiser otrzymywał z góry ustalone wynagrodzenie. Duży nicisk kładzie na to, aby darowizny były wykorzystywane zgodnie z wolą wpłacających, a samych darczyńców traktować z szacunkiem. Fundraising powinien opierać się na dobrowolności i transparentności wydatkowania pozyskanych środków.

Z pełnym tekstem Deklaracji można zapoznać się na stronie: https://fho.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/miedzynarodowa_deklaracja_zasad_etycznych_w_fundraisingu.pdf  

Podobne deklaracje etyczne występują również w innych zawodach. Przykładowo, w dziedzinie medycyny mamy Kodeks Etyki Lekarskiej, który reguluje zachowanie lekarzy wobec pacjentów i innych pracowników służby zdrowia. W świecie dziennikarstwa mamy Kodeks Etyki Dziennikarskiej, który ma na celu zapewnienie uczciwego, rzetelnego i odpowiedzialnego dziennikarstwa. W każdym przypadku, tego rodzaju deklaracje stanowią fundament dla uczciwych praktyk zawodowych i służą jako wytyczne dla osób pracujących w danym sektorze. Warto rozpowszechniać również informacje o kodeksie etycznym fundraisingu. 

Podobne artykuły